İtalyanca’da sayılar

İtalyanca’da sayılar

İtalyanca’da sayılar nasıl söylenir?

İtalyanca’da sayılar Türkçe’deki kadar kurallı değildir. Türkçe’de 10’a kadar değişip, sonrasında belirli bir kurala uyar.

İtalyanca’da, gerçekte, 1’den 10’a kadar değişiklik varsa da, 11’den 20’ye kadar olan değişiklikler, biraz karmaşık olduğundan, en iyisi 20’ye kadar değişir olarak gözönüne almak yerinde olur.

Bir – Uno

İki – Due

Üç – Tre

Dört – Quattro

Beş – Cinque

Altı – Sei

Yedi – Sette

Sekiz – Otto

Dokuz – Nove

On – Dieci

Onbir – Undici

Oniki – Dodici

Onüç – Tredici

Ondört – Quattordici

Onbeş – Quindici

Onaltı – Sedici

Onyedi – Diciasette

Onsekiz – Diciotto

Ondokuz – Diciannove

Yirmi – Venti

“Yirmi”den sonra “bir” veya “sekiz” gelirse, yani “yirmibir” veya “yirmisekiz” demek istersek, “venti”nin sonundaki “i” harfi düşer.

Yirmibir – Ventuno

Yirmiki – Ventidue

Yirmisekiz – Ventotto

“Yirmi”den sonra, “otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan” sayılarının İtalyanca’sında sonlar hep “-enta/-anta” olur.

Otuz – Trenta

Kırk – Quaranta

Elli – Cinquanta

Altmış – Sessanta

Yetmiş – Settanta

Seksen – Ottanta

Doksan – Novanta

Yüz – Cento

 

İki/yüz – Due/cento

Bin – Mille

 

Sonraki sayılarda “mille” yerine “mila” kullanılıyor.

İki/bin – Due/mila

İki/yüz/bin – Due/cento/mila

Bir milyon – Un milione

Bir milyar – Un miliardo

 

İtalyanca’da 1’den sonra gelen sayıları izleyen adlar da sıfatlar da çoğul olarak kullanılır. Türkçe’de buna gerek yoktur.

Örnekler:

iki arkadaş – due amici

on kadın – dieci donne

yüzyirmi ev – centoventi case

ikibinbeşyüz euro = duemilacinquecento euro

 

Sırayı bildiren sayılar

Türkçe’de bu sayıları göstermek için doğrudan kullanılan bir (son)ek vardır. İtalyanca’da sayılar 1’den 10’a kadar değişir; 10’dan sonra Türkçe’deki gibi bir (son)ek alır: “-esimo” ve aradaki sesli harf düşer.

Birinci – Primo

İkinci – Secondo

Üçüncü – Terzo

Dördüncü – Quarto

Beşinci – Quinto

Altıncı – Sesto

Yedinci – Settimo

Sekizinci – Ottavo

Dokuzuncu – Nono

Onuncu – Decimo

Onbirinci – Undicesimo

Onikinci – Dodicesimo

Yirminci – Ventesimo

Yirmibirinci – Ventunesimo

Doksanıncı – Novantesimo

Yüzüncü – Centesimo

Bininci – Millesimo

Milyonuncu – Milionesimo

Ayrıca erkek, dişi, çoğul olarak son sesli harfleri değişir.

Örnekler:

İlk (birinci) ay – Il primo mese

İlk kadın (birinci kadın) – La prima donna

İlk dersler – Le prime lezioni

Beşinci ders – La quinta lezione

Sekizinci öğrenci – L’ottavo studente

 

Sonuncu – Ultimo

Örnekler:

Sonuncu kişi – L’ultima persona

Sonuncu gün – L’ultimo giorno

Son(uncu) evler – Le ultime case

Son yıllar – Gli ultimi anni